Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης & Παραρτημάτων για το Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».


Τα σημαντικά τροποποιήσεων είναι τα εξής:

  • Ορίζεται συγκεκριμένη ώρα λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων, στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
  • Προστίθεται η δυνατότητα συμμετοχής και των αποφοίτων Σχολών Θεάτρου και Χορού, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «Τριτοβάθμιες», καθώς και των μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.
  • Ορίζεται ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ως η 8η Μαρτίου 2016.
  • Προστίθενται κάποιες διευκρινίσεις για τις «Τροποποιήσεις Ήσσονος Σημασίας» και τη χρήση της «Ρήτρας ευελιξίας».
  • Προστίθεται ως επιλέξιμος ο ΚΑΔ 69.10.16 – «Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες».Δείτε ολόκληρη την απόφαση Τροποποίησης εδώ.


Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» εδώ.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.