Το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.


Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
  • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.


Οι επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα την αρτοποιεία, την παραγωγή παγωτού και ειδών ζαχαροπλαστικής, αλευρωδών προϊόντων, μακαρονιών και λαζανιών, έτοιμων γευμάτων και φαγητών, ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών, αναψυκτικών, τη ζυθοποιία και την εμφιάλωση νερού.


Μεταποιητικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, το φινίρισμα υφαντουργικών προϊόντων, την κατασκευή ενδυμάτων και ειδών ένδυσης, την κατασκευή υποδημάτων καθώς και την κατασκευή χαλιών.


Επίσης, περιλαμβάνει τη βιομηχανία ξύλου, πλαστικού, γυαλιού και μετάλλου, την χαρτοποιεία, την παραγωγή χημικών προϊόντων και ουσιών, λιπασμάτων, φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων.


Επιπλέον, περιλαμβάνει επιχειρήσεις που ασχολούνται με σχεδόν κάθε μορφής χονδρικό εμπόριο, μεταφορές εμπορευμάτων, συσκευασίας και διακίνησης φορτίων. Ακόμη, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκτύπωση και έκδοση βιβλίων και εντύπων κάθε είδους, την κατασκευή και έκδοση λογισμικού, την εκμετάλλευση web portals, καθώς και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την «Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)».


Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δε δύναται να είναι μικρότερος των 15.000€ και δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000€ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000€.


Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
  • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος.
  • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
  • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).


Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.2.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.