Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ) υπέβαλε στις 17/7/2014 προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014 - 2020.
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα υπεβλήθησαν στην προθεσμία που είχε τεθεί από την Ε.Ε., σε συνέχεια της υποβολής του γενικού πλαισίου για τη νέα προγραμματική περίοδο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου. Το ελληνικό πρόγραμμα ήταν το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε η Ε.Ε. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα είναι εμπροσθοβαρείς προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα.


Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠ.Α.ΑΝ., μέσα στη χρονιά θα προκηρυχθούν δράσεις για:
 • Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων.
 • Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.).
 • Αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων.
 • Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων.
 • Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον).


Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονισμού.

Ο προϋπολογισμός όλων των Προγραμμάτων ανέρχεται σε περίπου € 19,89 δις. Ενωσιακής Συνδρομής και € 24,79 δις. εκτιμώμενης συνολικής δημόσιας δαπάνης.


Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι η εμπροσθοβαρής απορρόφηση των κονδυλίων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης (υποστήριξη ανέργων, αντιμετώπιση φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.). Αναλυτικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ως εξής:

 1. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με προϋπολογισμό € 3.646.378.290. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
 2. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με προϋπολογισμό 3.550.487.733 συν € 783.429.680 ευρώ που εκχωρούνται στις Περιφέρειες. Οι στόχοι του Προγράμματος στον τομέα των μεταφορών συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης βασικών υποδομών (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, αεροδρομίων), την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς). Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον Τομέα του Περιβάλλοντος.
 3. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με προϋπολογισμό € 1.933.409.509 συν € 171.517.029 που αφορά στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας.
 4. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με προϋπολογισμό € 377.228.417. Το Πρόγραμμα θα συμβάλει στην εθνική προσπάθεια προκειμένου, η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα να καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες επικεντρωμένες στον πολίτη και συνεχώς αναβαθμιζόμενες.
 5. «Τεχνική Βοήθεια» με προϋπολογισμό € 317.612.063. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
 6. «Αγροτική Ανάπτυξη», με προϋπολογισμό € 4.223.960.793. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.
 7. «Αλιεία και Θάλασσα» με προϋπολογισμό € 388.777.914. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.


Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μια από τις ελληνικές Περιφέρειες, έχουν συνολικό προϋπολογισμό € 5.278.614.122, ενώ περιλαμβάνονται οι εκχωρήσεις που αναφέρονται παραπάνω. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΠΕΠ είναι τα εξής:

 • Οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35 % των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Θα υλοποιηθεί ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.
 • Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με τα προηγούμενα  προγράμματα.
 • Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αναπτυξιακά έργα, επιχειρηματικότητα και κοινωνικές δράσεις.
 • Θα υλοποιηθούν πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα.


Στα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, προστίθενται επίσης:

 • Οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου € 580 εκ., από το Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από την ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα.
 • Οι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (€ 231,6 εκ.).
 • Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα, με περίπου € 281 εκ.


Έτσι, το συνολικό ποσό της Ενωσιακής Συνδρομής για την περίοδο 2014-2020 διαμορφώνεται σε € 20,98 δις.

Όπως σημειώνεται, τέλος, στο κείμενο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης που εγκρίθηκε από την Ε.Ε.: «Οι τομείς της Υγείας, του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Ναυτιλίας, της Προστασίας του Πολίτη, της Δικαιοσύνης, των Εσωτερικών, των Δημόσιων Οικονομικών, κλπ αποτελούν επίσης σημαντικές και διακριτές προτεραιότητες στο πλαίσιο και της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής και παρά το ότι δεν θα καλυφθούν και σε αυτή την περίοδο από διακριτό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι δράσεις και τα έργα τους δύνανται να εξασφαλίσουν ικανούς πόρους τόσο από όλα τα ΠΕΠ, όσο και από τα Τομεακά ΕΠ».

Δείτε εδώ αναλυτικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Νέου ΕΣΠΑ όπως υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουλίου 2014.


Για να λαμβάνετε τις ειδήσεις σχετικά με τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο inbox σας και να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις, εγγραφείτε στο newsletter μας.