Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη Ειδικού προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά από την Πανδημία που θα αφορά μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ.


Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, θα αφορούν αυτές που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:

  • Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
  • Οργάνωση εκδηλώσεων
  • Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
  • Σχολές χορού
  • Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.


Σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 και του 2020 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3.
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  • Να λειτουργούν νομίμως.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 και Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.


Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση (έως του ποσού των 400.000,00 €), η οποία δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.


Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.