Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προκήρυξη νέου προγράμματος από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.


Το πρόγραμμα με τίτλο «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κυρίως για τον εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών.


Όσο αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, για τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, θα χρηματοδοτηθούν:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
  • Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση).
  • Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων.
  • Προμήθεια Μεταφορικών Μέσων (μόνο για Τουριστικές επιχειρήσεις).
  • Συμπληρωματικά, θα ενισχύονται δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών Μηχανικού καθώς και το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.


Όσο αφορά τους δικαιούχους, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης θα πρέπει να:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
  • διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) της επένδυσης.
  • έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 € έως 120.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται σε ποσοστό από  50% έως 70% για εξαγωγικές επιχειρήσεις.


Η περίοδος υποβολής αναμένεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 2018 και η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.


Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με βάση τη χρονική σειρά που υποβάλλονται, χωρίς την απαίτηση να παρέλθει κάποια καταληκτική ημερομηνία υποβολών. Η αξιολόγηση θα είναι μια γρήγορη διαδικασία βάσει τυποποιημένων και αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης. Κατά συνέπεια, η ταχύτητα προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία.Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.