Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 3.750.000 ευρώ.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως και 60.0000 ευρώ. Η ενίσχυση προσδιορίζεται στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες.


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιούνται στους κλάδους:

 • Εμπόριο
 • Αγροδιατροφή
 • Υγεία και φάρμακα
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μεταφορές
 • Υλικά και κατασκευές
 • Τουρισμός
 • Πολιτισμός και Δημιουργικές βιομηχανίες


Οι επιλέξιμες δαπάνες που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

 • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού. Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware).
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software).
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης).
 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.


Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι από 23/07/2020 ως και 24/09/2020.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της δικής σας επιχειρηματικής πρότασης ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τα νέα προγράμματα.